logo
Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT
baner

MENU
Start
Formularze
Opłaty
Kontakt
Przydatne linki
Szukaj
ENGLISH
About as
Our offer
How to protect
Foreign cooperation
Forms
Fees
Contact
Useful links
___________________

 

Kancelaria prawno-patentowa BELLEPAT – Przemyśl

Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów prawnych. Prawna ochrona własności przemysłowej obejmuje uzyskiwanie, utrzymywanie i dochodzenie praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne. 

Ochrona własności intelektualnej jest z kolei pojęciem szerszym, dotyczy bowiem także respektowania praw autorskich.

Kancelaria BELLEPAT jest prowadzona przez doświadczonego europejskiego rzecznika patentowego, będącego także biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Współpracuje również z innymi  rzecznikami patentowymi i specjalistami branżowymi, zapewniając klientom kompleksową  usługę.

Znaki towarowe, znaki unijne, patenty międzynarodowe – zakres działalności

Kancelaria Patentowa BELLEPAT prowadzi sprawy swych klientów zarówno przed polskim Urzędem Patentowym w Warszawie, jak i przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (Niemcy), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania), Biurem Międzynarodowym WIPO w Genewie (Szwajcaria) oraz przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi.

Wykonujemy badania patentowe, zajmujemy się też opracowywaniem dokumentacji patentowej i dokonywaniem zgłoszeń w odpowiednich urzędach. Zajmujemy się zgłaszaniem znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Ponadto wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu sporów na drodze administracyjnej i sądowej. Udzielamy porad, tłumaczymy angielskojęzyczne dokumenty, sporządzamy umowy, zajmujemy się wyceną znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, zarządzamy wartościami prawnymi i niematerialnymi oraz świadczymy wiele innych usług.

Za wykonane usługi Kancelaria BELLEPAT wystawia swym klientom faktury VAT, stosując stawki obowiązujące rzeczników patentowych.

Nasza Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

 

Prawo własności przemysłowej – dlaczego warto chronić wzory przemysłowe i znaki towarowe?

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej to niezwykle ważny element działalności komercyjnej. W dobie ogromnej konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych może być to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie lub porażce danego przedsięwzięcia. Rejestrując wzory przemysłowe i znaki towarowe uzyskują Państwo:

- rozwój kapitału intelektualnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa,
- uzyskanie prawnej ochrony na znaki towarowe, wynalazki i wzory w Polsce i zagranicą,
- podniesienie renomy przedsiębiorstwa,
- zwiększenie wiarygodności jako partner w interesach,
- potwierdzenie prawa w przypadku dochodzenia roszczeń,
- możliwość wyceny wartości oraz wnoszenia jako pokrycie aportów do spółek kapitałowych,
- możliwość uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 


WELCOME ON THE WEBSITE OF LAW AND PATENT AGENCY "BELLEPAT"

Law and Patent Agency  „BELLEPAT" ensures complex services in the field of intellectual and industrial property protection, for the benefit of private persons, companies and others.  

Legal protection of the industrial property means obtaining, maintaining and enforcing of the exclusive rights for inventions, utility models, industrial design, integrated circuits topography, trademarks and geographical indications. In turn, protection of intellectual property is a wider term as it includes also respecting of the copyright.

„BELLEPAT"  Agency is lead by experienced European patent attorney - Ms. Izabela Szychulska-Hawranek, and cooperates also with other patent attorneys and experts in many branches, ensuring a complete service to its clients. 

Law and Patent Agency „BELLEPAT" conducts cases of its clients before Polish Patent Office In Warsaw, European Patent Office in Munich, Germany, Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante, Spain, International Bureau of WIPO in Geneva, Switzerland and before foreign Patent Offices.   

In particular, our Agency renders such services as: patent searches, preparing and filing trademark, patent, utility model and design applications In Poland and abroad. We conduct filing procedure, litigious procedure and others before Polish Patent Office and courts of law. We  conduct cases regarding infringement of IP rights before civil courts of law. We advise our clients, draft contracts and assignments, we price trademarks, inventions and other IP rights, and render many other services.

The Agency issues invoices for conducted services .

Our Agency" has obligatory insurance for civil responsibility related to the practice of patent attorney profession.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2019 BELLEPAT
Polityka prywatności