logo
Kancelaria Prawno-Patentowa BELLEPAT
baner

MENU
Start
Formularze
Opłaty
Kontakt
Przydatne linki
Szukaj
ENGLISH
About as
Our offer
How to protect
Foreign cooperation
Forms
Fees
Contact
Useful links

Program Inteligentny Rozwój

Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

AKTUALNOŚCI

27 grudnia 2010r. - Opublikowano dziesiąty numer biuletynu informacyjnego „Innowacyjni”, poświęconego Programowi Innowacyjna Gospodarka. Bieżące wydanie poświęcone jest Działaniom Priorytetu 5  Dyfuzja innowacji.

8 grudnia 2010r. – odbyła się Konferencja „Myślenie się opłaca” - jak przedsiębiorcy skorzystali z Programu Innowacyjna Gospodarka. „Program Innowacyjna Gospodarka, który prawie w całości poświęcony jest przedsiębiorcom, ma najwyższy poziom kontraktacji spośród wszystkich krajowych programów – ponad 63 proc. alokacji. Przyszły rok będzie zatem ostatnim, w którym firmy będą mogły starać się o dotacje” - poinformowała minister Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania prasowego poprzedzającego konferencję.

15 listopada 2010 r. w Warszawie odbyło się Spotkanie roczne z Komisją Europejską, na którym wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki poinformował, że Program Innowacyjna Gospodarka jest liderem wśród krajowych programów pod względem zawartych umów. w Programie Innowacyjna Gospodarka do końca października 2010 r. podpisano 5 252 umowy na kwotę 23,74 miliardów złotych, co stanowi 61,5 proc. alokacji Programu. Natomiast wartość złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 4 miliardów złotych. Podczas spotkania przedstawiony został również Komunikat Komisji Europejskie „Unia Innowacji”, która stanowi przewodnią inicjatywę Strategii Europa 2020. Szczegóły są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/news/science/101006_1_pl.htm 

Przedmiotem obrad było podsumowanie dotychczasowej realizacji poszczególnych priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka. O PROGRAMIE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach POIG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach POIG udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach PO IG nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce
 • Cele te program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (b+r), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.  W ramach PO IG projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.

  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRIORYTETÓW

  Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii - celem tej osi jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.


  Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R
  - celem tej osi jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.


  Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
    - celem tej osi jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych.


  Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  - celem tej osi jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.


  Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
  -  celem tej osi jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych.


  Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
  - celem tej osi jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych.

  Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna - celem tej osi jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych.


  Więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

   
  Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2019 BELLEPAT
  Polityka prywatności